برگزاری ششمین جلسه کمیته اتاق فکر معاونت بهداشتی

برگزاری ششمین جلسه کمیته اتاق فکر معاونت بهداشتی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛

 ششمین جلسه کمیته اتاق فکر معاونت بهداشتی در تاریخ 13 / 7 / 98 با حضور جناب آقای دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، آقای دکتر هاشمیان، مدیر فنی کمیته نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه به ارائه گزارش درخصوص نظام ارجاع الکترونیک و مشکلات پیش رو پرداختند.سپس حضار به بحث و بررسی پرداخته و نظرات پیشنهادی خود را در این زمینه بیان نمودند.

 در پایان مقرر گردید با توجه به اهمیت اجرای این برنامه در دانشگاه و رفع مشکلات موجود، در اولین فرصت جلسه ای به قید فوریت با ریاست محترم دانشگاه و معاونین مربوطه در خصوص نظام ارجاع الکترونیک برگزار گردد.

کلمات کلیدی