معرفی واحد:

مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 این گروه یکی از واحدهای تخصصی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان می باشد. خط مشی فعالیت های این گروه در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی توسط مرکز مدیریت بیماریها ترسیم و به دانشگاهها ابلاغ می گردد. فعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

(الف) مبارزه با بیماریهای واگیر                                                     (ب) مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

عمده فعالیت های این واحد اعم از فعالیت های پیشگیرانه، کنترلی، مداخله ای و یا ... در این حوزه در قالب و چهارچوب نظام مراقبت بیماریها (بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای واگیر) انجام و شکل می گیرد که با توجه به اهمیت موضوع در خصوص مفهوم، اجزا، اهداف و ... نظام مراقبت در ذیل اشاره شده است. لازم به ذکر است که برای هر کدام از بیماریهای مذکور (اعم از بیماریهای واگیر و غیرواگیر) دستورالعمل و پروتکل ویژه ای وجود دارد که توسط پزشکان و متخصصان برجسته کشور (بر اساس جدیدترین کتب و منابع داخلی و خارجی) تنظیم و از سوی وزارت بهداشت، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها پس از وصول این دستورالعمل ها و پروتکل ها یک نسخه از هر کدام را به تمامی واحدهای تابعه ارسال نموده و بر کیفیت اجرای آنها نظارت می نماید.

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها