معرفی واحد گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد:

گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد یکی از واحدهای تخصصی و زیر نظر مستقیم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان می باشد. سیاستگذاری های این گروه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسط دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد، تنظیم و به دانشگاهها ابلاغ می گردد. یکی از برنامه های اخیر این دفتر برنامه ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و  پیشگیری و درمان مصرف مواد در برنامه تحول نظام سلامت می باشد که  با هدف افزایش سطح سواد سلامت روان جامعه، بهبود کیفیت ارائه خدماتو دسترسی مردم به خدمات سلامت روان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و رفتار های پرخطر ابلاغ گردیده است.

برنامه های این گروه در استان عبارتند از:

1. پیشگیری و درمان اختلالات روانپزشکی

2. آموزش مهارت های زندگی

3. پیشگیری از خودکشی

4. برنامه مداخلات روانی - اجتماعی در بلایا بالاخص کودکان و نوجوانان

5. پیشگیری از کودک آزاری

6. پیشگیری از خشونت علیه زنان و خشونتهای خانگی

7. پیشگیری و درمان اختلالات مصرف مواد  و اقدامات کاهش آسیب شامل خدمات به معتادان تزریقی و معتادین خیابانی

8. آموزش فرزند پروری

10. برنامه مداخلات سلامت اجتماعی

11. اجرای دستورالعمل رفتار با کودک

13. برنامه جامع پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ناشی از مسمومیت الکل

لیست اخبار صفحه :0