کارشناس پیشگیری و کنترل اعتیاد   

جناب آقای دکتر بهروز کارگری

شماره تماس: 31052195 -023

رایانامه:

تحصیلات: دکتری عمومی، MPH پیشگیری از اعتیاد

اهم وظایف :

بررسی نیازها و اولویت‌های مؤثر در امورپیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

سیاست گذاری و برنامه در حوزه پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

پیشنهاد و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی مرتبط با پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه به منظور افزایش آگاهی عمومی مردم (به ویژه گروه‌های هدف) و ارتقای سطح پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

تدوین استاندارد و دستورالعمل‌های لازم برای غربالگری، ارجاع ، درمان، بازتوانی وپیگیری بیماران معتاد

پایش و نظارت برنامه‌های مرتبط با پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع پیشگیری ازاعتیاد و الکل و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز ارائه دهنده خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

برنامه ریزی و ارزیابی برنامه‌های مرتبط با پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

مشارکت در شناسایی و غربالگری مشکلات مصرف مواد و الکل در جمعیت تحت پوشش.

ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی جهت معتادان و خانواده آنان

ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از مصرف مواد و الکل

برنامه ریزی و مشارکت در جهت ارتقای سطح سواد سلامت روان جامعه

تهیه و تالیف بسته های آموزشی، کتاب و بسته های الکترونیکی مرتبط با برنامه

مشارکت در برگزاری کارگاه، همایش ها و جلسات آموزشی مرتبط با برنامه های، پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اعتیاد و الکل

گزارش دهی و گزارش گیری، تحلیل داده ها و اطلاعات آماری و عملکرد مرتبط با برنامه های مرتبط به صورت ماهانه، فصلی و سالانه

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

هماهنگی جهت اجرای برنامه های فرهنگی پیشگیری در مناسبتها( هفته سلامت، هفته بهداشت روان ، هفته مبارزه با مواد مخدر و...)  طبق دستورالعمل های ارسالی و ارسال گزارش به سطوح بالاتر

کار با کامپیوتر و نرم افزار ها و سامانه های رایج در سیستم

احصای شاخص های مصرف مواد و الکل ، گزارش دهی و گزارش گیری، تحلیل داده ها و اطلاعات آماری و عملکرد مرتبط با برنامه های مرتبط از طریق سامانه

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .