کارشناس گسترش شبکه های بهداشتی درمانی 

سرکار خانم عارفه رضایی 


شماره تماس: 31052174 -023


رایانامه:


تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی 

اهم وظایف: 

تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی ، تقسیمات کشوری، بسته های خدمتی تعریف شده و پیشنهاد اصلاح طرح های گسترش و یا تبدیل واحد ها

بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

اجرای ضوابط گسترش واحد های بهداشتی،ادغام خدمات و هماهنگی واحد های بهداشتی

مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.

اجرای برنامه های پزشک خانواده در شهر و روستا .

هماهنگی و پیگیری برون سپاری خدمات سلامت در منطقه .

بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه و پیگیری تامین آن

توزیع و اعزام نیروهای بهداشتی منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها

گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه خدمات پرستاری و مامایی در واحد های تحت پوشش.

اجرای برنامه مشارکت مردمی در شهر و  روستا.

همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزی و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آن

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .