کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر         

جناب آقای سید جمال الدین حسینی 

شماره تماس: 31052206 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناس مبارزه با بیماری ها 

اهم وظایف :

انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی

جمع اطلاعات مربوط به بیماریها وتجزیه وتحلیل آنها وتعیین اولویت ها

تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع

پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب

بازدید از مراکز بهداشت شهرشتانها ومراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه  برنامه مراقبت بیماریها

شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و ...

نظارت بر انجام کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها

دریافت آمار ازمرکز تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به سطح بالاتر

بررسی گزارش های آماری دریافتی از نظر اپیدمیولوژیک

تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذیربط

شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد

شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز

برآورد واکسن و داروی مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آن وتوزیع به شهرستانهای تابعه

نظارت بر حسن اجرای برنامه اکسیناسیون و زنجیرسرما

جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر

جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی

تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز

پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز

شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیدالورود به سیستم بهداشتی درمانی

اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه 

لیست اخبار صفحه :1