کارشناس برنامه پزشک خانواده شهری

 

سرکار خانم دکتر فاطمه صرفی 


شماره تماس: 31052179 -023


رایانامه:


تحصیلات : دکترای عمومی 

اهم وظایف : 

اجرای قوانین و مقررات مربوط به برنامه پزشک خانواده شهری

ابلاغ دستورعمل‌های اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری به شبکه بهداشت شهرستان‌ها

برنامه ریزی وهماهنگی واجرای برنامه در جمعیت ساکن در شهرهای بالای بیست هزار نفر و حاشیه شهرها

برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی با شهرستان ها و مدیرعامل شرکت طرف قرارداد برای اجرای صحیح دستورعمل های ابلاغی به صورت سالانه

نظارت بر اجرای صحیح و دقیق دستور عملها در سطوح محیطی

تجزیه و تحلیل و پردازش داده های مربوط به برنامه پزشک خانواده طبق مقررات ، بررسی و شناخت راهکارهای مناسب بر اساس گزارشات دریافتی در جهت بهبود کیفیت فعالیت ها

همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر به منظور یکپارچگی در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

همکاری با گروه/واحدهای فنی و پشتیبانی معاونت بهداشتی دانشگاه در اجرای صحیح دستورعمل های مرتبط با برنامه پزشک خانواده شهری

همکاری با معاونت‌های مختلف دانشگاه در راستای پیشبرد برنامه

همکاری با مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه/ استان

جمع آوری مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه عملیاتی و اجرایی سالیانه پزشک خانواده با هماهنگی رئیس گروه گسترش شبکه در قالب سیاستهای کشوری و منطقه ای

آشنایی با آخرین دستورالعمل های علمی – فنی – منابع داخلی و خارجی در زمینه پزشک خانواده

برآورد منابع مالی – تجهیزاتی – نیروی انسانی – داور و ... برای اجرای برنامه های پزشک خانواده

پیگیری اعتبارات برنامه پزشک خانواده و دستورالعمل های اجرایی آن

تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های مربوط به برنامه پزشک خانواده و استفاده از تجربیات و توان علمی اعضا در تدوین برنامه ها و طرح های اجرایی و تحقیقاتی و تصویب آن توسط مقامات ذیربط

پیگیری پرداخت مطالبات پرسنل طرف قرارداد برنامه مراقبتهای اولیه شهری

مکاتبه و انتقال مشکلات مشاهده شده در برنامه پزشک خانواده شهری به مرکز مدیریت شبکه وزارت

هماهنگی در ارتقاء سطح آموزش و توانمندی پرسنل ارائه کننده خدمات پزشک خانواده شهری

پیگیری عقد قراردادهای برون سپاری واحدها و خرید خدمات و یا تمدید سالانه

برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی با معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و مدیرعامل شرکت طرف قرارداد برای تمدید قراردادها و اجرای صحیح دستورعمل های ابلاغی

تدوین فرم عقد قرارداد فیمابین شبکه های بهداشت و درمان با شرکت های غیر دولتی درخصوص برون سپاری واحدها

اجرای نظام ارجاع الکترونیک در سطوح تخصصی

تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات مستمر و منظم هفتگی به منظور پیگیری موضوع ارجاع الکترونیک

برگزاری جلسات توجیهی و اموزشی برای پزشکان و متصدیان پذیرش سطح یک

تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط با برنامه

پیگیری مشکلات سامانه ای نظام ارجاع

پیگیری تامین تجهیزات مورد نیاز برنامه ارجاع الکترونیک

پایش برنامه عملیاتی(جمع آوری مستندات و بارگذاری ماهانه اطلاعات مورد نیاز در سامانه hop )

راه اندازی ، پایش و ارزیابی مراکز منتخب کووید 19

تهیه و ارائه پسخوراند پایش ها و نظارت ها

شرکت در نظارت از مراکز مجری برنامه پزشک خانواده در واحدهای تحت پوشش بر اساس دستورالعملها

ارسال شاخص ارزیابی عملکرد/ چک لیست و ابزارهای پایش / بازخورد به واحدهای محیطی / پایش دوره‌ای به شبکه بهداشت شهرستان‌ها

اصلاح فرآیندها به شکل دوره‌ای/تدوین عملکرد دوره‌ای/تهیه تحلیل‌های دوره‌ای.

پایش مدیریتی از پایگاه‌های پزشک خانواده شهری و مراقبین سلامت

تحلیل نتایج پسخوراند پایش عملکرد و مداخلات لازم جهت رفع آن

نظارت بر غربالگری کرونا

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی

تدوین گزارش عملکرد برنامه پزشک خانواده شهریراهبری سامانه یکپارچه بهداشت

استخراج شاخص ها، تجزیه و تحلیل داده ها به منظور مداخلات لازم

هماهنگی با شرکت دانش پارسیان درخصوص انتقال نواقص به سطح بالاتر و پیگیری رفع آنها

پیگیری درخصوص گزارش و رفع نواقص سامانه سیب به مرکز مدیریت شبکه وزارتخانه و ارائه پیشنهاد راه حل مناسب

تعریف نقش های جدید و مدیریت تاریخ اعتبار و حضور کاربران در سامانه

آموزش و توانمندسازی پرسنل درخصوص استفاده از سامانه سیب و تهیه و ارائه راهنما در  به روز رسانی ها و بارگذاری های جدید سامانه برای برنامه های مختلف

ارتقاء نظام ثبت اطلاعات و نظارت بر اصلاح و ویرایش صحیح مشخصات و اطلاعات ثبت شده در سامانه سیب

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و شاخص های سامانه ای

ارزیابی و ارتقای کیفیت مراقبتهای اولیه سلامت

هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

همکاری با سطوح وزارتی در اجرای طرح‌های مطالعاتی کشوری

تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزی و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آن

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

همکاری با دانشجویان/ فارغ التحصیلان/ سایر معاونت‌های دانشگاه در اجرای مطالعات و پژوهش‌های کاربردی مرتبط با برنامه پزشک خانواده شهری 

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

پاسخگویی و مشاوره تلفنی به گیرندگان خدمت

انجام سایر وظایف مرتبط با برنامه پزشک خانواده شهری

بررسی شکایت از ارائه دهندگان خدمت

راهنمایی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت