کارشناس برنامه پزشک خانواده روستایی

سرکار خانم مژگان اعوانی 


شماره تماس: 31052176 -023
رایانامه:
تحصیلاتکارشناس مامایی، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی 

اهم وظایف :  

تجزیه و تحلیل و پردازش داده های مربوط به برنامه پزشک خانواده طبق مقررات ، بررسی و شناخت راهکارهای مناسب بر اساس گزارشات دریافتی در جهت بهبود کیفیت فعالیت ها

جمع آوری مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه عملیاتی و اجرایی سالیانه پزشک خانواده با هماهنگی رئیس گروه گسترش شبکه در قالب سیاستهای کشوری و منطقه ای

آشنایی با آخرین دستورالعمل های علمی – فنی – منابع داخلی و خارجی در زمینه پزشک خانواده

برآورد منابع مالی – تجهیزاتی – نیروی انسانی – داور و ... برای اجرای برنامه های پزشک خانواده

هماهنگی و نظارت بر اجرای آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به آموزش تیم سلامت در مناطق مربوطه

پیگیری اعتبارات برنامه پزشک خانواده و دستورالعمل های اجرایی آن

بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش دسترسی جامعه به خدمات پزشک خانواده

تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های مربوط به برنامه پزشک خانواده و استفاده از تجربیات و توان علمی اعضا در تدوین برنامه ها و طرح های اجرایی و تحقیقاتی و تصویب آن توسط مقامات ذیربط

شرکت در نظارت از مراکز مجری برنامه پزشک خانواده در واحدهای تحت پوشش بر اساس دستورالعملها

انجام امور مربوط به آموزش غیرحضوری پزشکان خانواده

اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با پزشک خانواده در سطح استان

مشارکت و نظارت در تهیه ابزارها و متون آموزشی جامعه (پمفلت – پوستر – جزوه- استیکر)

همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی (همکاری با سازمانهای بیمه گر و ......) تحت نظر

مشارکت در تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی

تهیه، تدوین و ارائه متون، رسانه ها و مدلهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف و اطلاع رسانی عمومی

نظارت بر سامانه یکپارچه بهداشت سیب 

مشارکت و نظارت بر اجرای بهینه دوره مدیریت عالی بهداشت ویژه پزشک خانواده (MPH پودمانی پزشک خانواده)