کارشناس مسئول نوزادان و کودکان

 

سر کار خانم دکتر مریم شیبانی 

 

شماره تماس: 31052192 -023


رایانامه:


تحصیلات : دکتری عمومی

 

 

 اهم وظایف

پیشنهاد و تهیه طرح های تحقیقاتی در زمینه سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر.

انجام بررسی ها ی فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه سلامت کودکان کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر .

برنامه ریزی و همکاری در انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و  بررسی های فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر ، که از سوی وزارت متبوعویا سایر سازمانها و نهاد ها انجام می شود.

طرح ریزی و اجرای برنامه های مختلف  ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت در زمینه سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر .

پیش بینی برنامه ها ی آموزشی برای شهرستان های تابعه در رابطه با ترویج تغذیه با شیر مادر و سلامت کودکان و نوزادان.

تدوین و تنظیم نهایی برنامه جامع عملیاتی سالانه براساس اهداف وزارت متبوعه  برای ارایه در سطح معاونت بهداشتی و یا وزارت متبوع .

برآورد بودجه مورد نیاز برنامه های سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر  و پیگیری در جهت تخصیص بودجه مورد نظر از طرف وزارت متبوع

همکاری و تدریس در اجرای برنامه های آموزشی سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر در مراکز بهداشت شهرستان های تابعه.

همکاری و تدریس برنامه های آموزشی سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش پزشکی اجتماعی.

همکاری و اجرای برنامه های آموزشی در سازمان صدا و سیمای محلی.

تهیه مواد و مقالات آموزشی و چاپ آن در روزنامه های محلی و یا ارسال مطالب آموزشی به سایر ادارات و ارگان ها به مناسبت های مختلف .

تهیه و تنظیم مواد کمک  آموزشی برای سطوح مختلف در زمینه سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر در معاونت بهداشتی و یا از منابع معتبر و ارسال آن برای مراکز بهداشت و بیمارستان های تابعه .

بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود و نحوه عملکرد پیشرفت برنامه ها و ارائه راه حل های مطلوب جهت حل مشکلات به مسئولین مربوطه

بهره گیری از اطلاعات  جمع آوری شده از سطوح محیطی و ارسال پسخوراند به مراکز بهداشت تابعه و سطوح بالاتر از قبیل وزارت متبوعه

تهیه و تدوین آمار و شاخصهای تخصصی سلامت کودکان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از محیط و ارایه آن در جلسات استانی و کشوری.

نظارت بر اجرای برنامه های استراتژیک و عملیاتی تدوین شده و ارسال پسخوراند به سطوح بالاتر و سطوح پایین تر .

نظارت بر شناسایی و اجرای مراقبت ویژه کودکان و نوزادان ، نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به مراقبتهای کودکان و نوزادان در کلیه سطوح.

ارزیابی سالانه بیمارستان های دوستدار کودک.

نظارت بر عملکرد بیمارستاهای دوستدار کودک با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستانها

جمع بندی و ارایه نتایج ارزیابی سالانه بیمارستان های دوستدار کودک در کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه .

نظارت بر توزیع مکمل های دارویی و شیر مصنوعی بین شهرستان های تابعه .  

پیشنهاد برگزاری و شرکت در جلسات و کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی استانی با حضور ارگان ها و سازمان های مرتبط با برنامه های سلامت کودکان و نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر

تشکیل کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر و کمیته کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان و ...

همکاری موثر با سایر واحد های بهداشتی جهت تسهیل و تسریع در روند برنامه سلامت کودکان و نوزادان

شرکت در جلسات کارگاه های مرتبط در مراکز بهداشت شهرستان های تابعه .

    هماهنگی و همکاری در برگزاری هفته جهانی شیر مادر (‌10-16 مرداد)  و روز  جهانی کودک (16 مهرماه ) در شهرستان های تابعه .

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.