کارشناس مسئول سلامت مادران  و جوانی جمعیت 

سر کار خانم آذر نظامی خانقاه

شماره تماس: 31052187 -023

رایانامه

تحصیلات :  کارشناسی مامایی

اهم وظایف: 

مشارکت در طراحی و تدوین اهداف و خط مشی باروری سالم در قالب سیاستهای کلی وزارت متبوع

بررسی طبقه بندی نیازها و تعیین اولویتهای محلی و منطقه ای در راستای تدوین برنامه عملیاتی بهداشت خانواده

نظارت مستمر بر اجرای دستورالعملها و برنامه های باروری سالم در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و مقایسه آنها با ضوابط و شاخصهای منطقه ای و کشوری

آموزش و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی استان براساس پروتکلهای آموزشی منطقه ای و کشوری

نظارت مستمر بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی همگانی و نظارت بر نحوه انجام آن

طراحی و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی در خصوص برنامه های مربوطه (پوستر – جزوه – پمفلت و.....)

آموزش آحاد جامعه در خصوص برنامه های باروری سالم از طریق رسانه های گروهی

آموزش و بازآموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی در زمینه برنامه ها و دستورالعملهای مربوطه و نظارت مستمر بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی باروری سالم

مشارکت در اجرای بررسیها و طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع

مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت ارائه خدمات باروری سالم در سطح استان جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و پیشنهاد آنها برای حل مشکلات

مشارکت در آموزش نیروهای هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگانهای ذیربط جهت پیشبرد اهداف برنامه های باروری سالم

نظارت بر فعالیتهای ماماهای شاغل در واحدهای بهداشتی و ایجاد زمینه های آموزشی باروری سالم

تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع اوری شده (شاخصهای برنامه) و ارائه نتایج به مسئولین مربوطه و ارائه پسخوراند به واحدهای ذیربط

تهیه و تنظیم گزارش از نحوه فعالیتهای آموزشی و پیشرفت برنامه ها جهت ارائه به مسئولین مربوطه

انجام سایر امور و وظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه

نظارت بر فعالیتهای مراکز مشاوره هنگام ازدواج

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در واحدهای تحت پوشش

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق

تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی سالانه بر اساس برنامه ای استراتژیک و بسته های خدمتی