کارشناس مسئول امور بهورزی

سرکار خانم نفیسه بنایی نیاسر

رایانامه (E-Mail): banaiinafiseh@gmail.com


سطح تحصیلات/گرایش: کارشناسی ارشد آموزش جامع نگر در نظام سلامت 

اهم وظایف : 

اجرای ضوابط مربوط به ایجاد و گسترش مراکز آموزش بهورزی

اجرای بخشنامه و دستورالعملهای مربوطه

ارزشیابی سالانه مربیان و مدیران مراکز آموزش بهورزی

انتخاب مربیان واجد شرایط برای مراکز آموزش بهورزی جدید التاسیس

انجام اقدامات لازم به منظور تامین و تکمیل نیازهای پرسنلی مراکز آموزش بهورزی

بررسی و پ‍ژوهش در خصوص نحوه ارائه خدمت و عملکرد بهورزان

بررسی و پیشنهاد بهورزان مورد نیاز مراکز بهداشت

برگزاری آزمون سالیانه بهورزان به منظور تعیین اولویتهای آموزشی و باز آموزی مورد نیاز

برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان مرکز آموزش بهورزی

برنامه ریزی در خصوص برنامه های آموزشی و بازآموزی بهورزان

بهبود روشهای آموزشی

تشکیل شورای بهورزی دانشگاه

تنظیم و تدوین برنامه آموزش برای مربیان جدید

تهیه گزارشات لازم از وضع و فعالیت مراکز آموزش بهورزی

تهیه و تدوین عملکترد امور بهورزی به منظور عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی امور بهورزی

جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در هر شهرستان به منظور تعیین نیاز ایجاد مراکز آموزش بهورزی

سایر امور مرتبط و هماهنگی و همکاری درون بخشی با واحدهای ستادی

شناخت مشکلات بهورزی و خدمات خانه بهداشت و حل مشکلات بر اساس مدیریت حل مشکل

مشارکت در آموزش و بازآموزی مربیان

مشارکت در تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی

مشارکت در برگزاری مراسم سالانه روز بهورز

نظارت بر فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی با توجه به ضوابط مربوطه

نظارت و پایش خانه های بهداشت با هماهنگی و برنامه ریزی اولیه

نیازسنجی در خصوص نیازهای آموزشی و بازآموزی مربیان با سابقه مراکز آموزش بهورزی شهرستانهای استان

همکاری با مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت شهرستانها جهت تکمیل مربیان واجد شرایط برای مراکز آموزش بهورزی فعال

همکاری با فصلنامه بهورز از طریق جمع آوری نقطه نظرات بهورزان

همکاری در انتخاب و گزینش بهورزان

همکاری در برگزاری امتحانات بهورزی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.