کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت

سرکار خانم زهرا رضا کاظمی 

شماره تماس: 31052185 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی مامایی ، کارشناسی ارشد ژنتیک 

اهم وظایف :

برنامه ریزی شامل تهیه برنامه عملیاتی به‌صورت دوره‌ای برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم.

راه‌اندازی و مدیریت کمیته‌های ارتقای سلامت در مدرسه، محل کار و سایر موقعیت‌ها.

 به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم.

مدیریت تولید رسانه‌های ارتباط‌جمعی برای ترویج سبک زندگی سالم.

پیشنهاد سیاست‌های حامی سلامت برای ارتقای سلامت.

جلب مشارکت فردی، گروهی و جمعی مردم برای ارتقای سلامت

مشارکت در نیازسنجی و اجرای برنامه‌های آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل دانشگاه برای اجرای برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت جامعه و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی.

پایش و ارزشیابی برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم در حوزه دانشگاه.

پایش و ارزشیابی رسانه‌ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه دانشگاه.

سنجش دوره‌ای سواد سلامت در منطقه تحت پوشش.

هماهنگی‌های درون و برون بخشی برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم.

جمع‌آوری، تحلیل و مستندسازی اطلاعات حاصل از پایش و ارزشیابی برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت.

تهیه دوره‌ای و منظم گزارش‌ها عملکرد برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت و ارسال به مسئولین ذی‌ربط.

پیگیری جهت تامین منابع مالی و اعتبارات لازم برای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم و نظارت بر هزینه کرد آنها.

مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی به‌منظور ارتقای اثربخشی روش‌های آموزش سلامت به جامعه و طراحی مداخلات مناسب برای انجام اصلاحات.

اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

لیست اخبار صفحه :1