کارشناس مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم عشرت شاهی 

رایانامه: 

تحصیلات /گرایش: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

اهم وظایف : 

ﻛﺴﺐ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و اﺑﻼغ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ، ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ .

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاء ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ،و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ- ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ- دارا ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل- ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻛﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻻزم و اﺑﻼغ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ اداره ﻛﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﻣﺘﺒﻮع

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎران – ﭘﺰﺷﻜﺎن – ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ – ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﻲ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ وﺧﺼﻮﺻﻲ.

ﺑﺮﮔﺰاری و ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری در ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ – ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﻜﺪه

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎی ﺗﻤﻠﻜﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﻜﺪه

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.

ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﻜﺪه .

اﺟﺮای ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﻣﺘﺒﻮع.

ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ واﮔﺬاری آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﺎ .

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﻴﺲ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن داده از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﻮب.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺺ ، ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻓﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ اداره ﺗﺠﻬﻴﺰات داﻧﺸﮕﺎه.

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در دوره ﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﻮزی، ﻣﻬﺎرﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.