کارشناس مدیریت خطر بلایا و حوادث

سرکار خانم مهدیه سلطانی

شماره تماس: 31052202 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

اهم وظایف :

اجرای کلیه مصوبات و دستور العمل ها و بخشنامه های ذیربط

جمع آوری آمار و اطلاعات، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها

مطالعه و بررسی نیاز های اطلاعاتی، عملیاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه

مشارکت در مطالعه و بررسی نیاز های آموزشی و پژوهشی برای کارکنان و جامعه ها

همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی و باز آموزی و مشارکت در آموزش کارکنان و جامعه

شرکت در سمینار ها، کارگاه ها ی تخصصی به منظور افزایش اطلاعات و توانایی اجرایی

بررسی و تحقیق و ارائه طرح های مناسب در زمینه موضوعات مختلف مدیریت و کاهش خطر بلایا و جستجوی راه حل مناسب برای ارتقاء سطح سلامت جامعه

نظارت، پایش و ارزیابی واحد های تابعه

برگزاری جلسات کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه

تدوین و به روز رسانی برنامه عملیات اضطراری (EOP) و ارایه توصیه های فوری به واحد های درگیر حادثه

تکمیل فرم وضعیت حادثه (SitRep) با مشارکت اعضای کمیته بهداشت کارگروه و ارایه گزارش به مافوق

مشارکت در ارزیابی سریع منطقه آسیب دیده

ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی(SARA)

اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی (SNS)

جلب مشارکت عمومی و بین بخشی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

پیگیری برای ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

ثبت و تحلیل مستمر وقوع مخاطرات در جامعه و پیامدهای سوء آنها بر جامعه و تسهیلات بهداشتی به منظور تخصیص عادلانه و اثربخش منابع مالی و انسانی

نظارت بر ارتقاء آمادگی خانوارها برای مقابله با بلایا (DART) و تعیین مستمر سطح آمادگی خانوارها

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .