کارشناس سلامت نوجوانان جوانان  

سرکار خانم آمنه ممبینی 


شماره تماس: 31052191-023
رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

: اهم وظایف 

بررسی و شناخت وضعیت موجود گروه جوانان به منظور تعیین نیازها و اولویت ها

انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان

تشکیل و شرکت درکمیته های علمی، فنی و استانی بمنظور بهره گیری از تجارب

برگزاری و شرکت درسمینارها ، کارگاهها و کنفرانس های علمی مربوط به گروه جوانان

تهیه و تدوین متون آموزشی ، در زمینه سلامت جوانان

آموزش تکنولوژی جدید خدمات سلامت جوانان از طریق پیش بینی و تهیه برنامه های اجرایی آموزشی

تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه

بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستانها و همکاری درجهت رفع آنها

پیشنهاد و همکاری درتهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات

 همکاری و هماهنگی با سایربخشهای مرتبط ، در جهت توسعه برنامه های سلامت جوانان

هماهنگی و همکاری با سایردانشگاهها ، دانشکده ها و سازمان ملی جوانان

فراهم نمودن زمینه مشارکت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

بستر سازی لازم جهت انجام معاینات گروه سنی جوانان ،دانشجویان ،طلاب و کانونهای تجمعی

 همکاری با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت در برنامه های تفضیلی

همکاری در تدوین بودجه پیشنهادی و تخصیص بودجه به شهرستانهای تابعه

نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای سلامت جوانان در مراکز تابعه

اجرای ضوابط و استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

جمع آوری داده ها،آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها به مقامات بالا

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .