کارشناس سلامت میانسالان

سرکار خانم مرجان السادات سید جعفری 

شماره تماس: 31052189 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  

:اهم وظایف

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه و استراتژیک 5 ساله در برنامه های سلامت میانسالان و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط با برنامه و ارسال پسخوراند به ستاد شهرستانهای تابعه و وزارت متبوع و نیز تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص

اطلاع رسانی ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، مکاتبه  و برگزاری جلسات هماهنگی درخصوص برگزاری هفته ملی سلامت زنان و جمع بندی گزارش عملکرد و عملکرد هزینه ای ارسالی از سوی شهرستانهای تابعه ، ارسال به وزارت متبوع و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

اطلاع رسانی ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، مکاتبه  و برگزاری جلسات هماهنگی درخصوص برگزاری هفته ملی سلامت مردان و جمع بندی گزارش عملکرد و عملکرد هزینه ای ارسالی از سوی شهرستانهای تابعه ، ارسال به وزارت متبوع و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه های مختلف واحد بهداشت خانواده بویژه سلامت میانسالان از سطوح محیطی تحت پوشش دانشگاه و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

هماهنگی با واحدهای مرتبط( مثل نقلیه و کارپردازی جهت صدور ابلاغ ماموریت ) بمنظور اجرای برنامه نظارتی ماهانه

تهیه گزارش و پسخوراند نظارت و ارسال به ستاد شهرستان های تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به واحدهای مرتبط نظیر گسترش شبکه ، مبارزه با بیماریها و ... و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

آموزش کارشناسان سلامت میانسالان ستاد شهرستانهای تابعه ، مربیان آموزشگاه بهورزی ، دانشجویان پزشکی در خصوص برنامه خدمات نوین سلامت میانسالان

تهیه و طراحی مواد کمک آموزشی در قالب مقاله ، کتابچه، جزوه، پوستر، پمفلت و ... با رعایت استانداردها در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت میانسالان

انجام آموزشهای برون بخشی نظیر آموزش به امور بانوان دستگاههای مختلف اجرایی ، بانوان شاغل در نیروی انتظامی ، مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی استان و شهرستانهای تابعه ، مربیان کمیته امداد و... در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت میانسالان

  هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) و سازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت میانسالان

سازماندهی ، نگهداری و ابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی ارسالی از وزارت متبوع به شهرستانهای تابعه

هماهنگی ، برنامه ریزی و مکاتبه در خصوص ارزیابی سلامت کارکنان دانشگاه و اعضاء خانواده ایشان با ستاد شهرستانهای

تابعه جهت دریافت خدمت در قالب گروه سنی در نزدیکترین خانه بهداشت/ پایگاه و مرکز جامع سلامت

هماهنگی ، برنامه ریزی و مکاتبه در خصوص ارزیابی سلامت کارکنان سایر دستگاهها و سازمانهای اجرایی استان و شهرستان جهت دریافت خدمت در قالب گروه سنی در نزدیکترین خانه بهداشت/ پایگاه و مرکز جامع سلامت منطقه محل سکونت ایشان

همکاری با واحد گسترش شبکه جهت اعلام مشکلات مرتبط با نیروی انسانی و تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

تهیه و چاپ مقالات در خصوص سلامت میانسالان در روزنامه های محلی استان و  تایید مطالب علمی ارسال شده به واحد آموزش سلامت جهت چاپ در مطبوعات

هماهنگی با صدا و سیما در خصوص تهیه و پخش برنامه های آموزشی در زمینه شیوه زندگی سالم  سالمندی و سلامت میانسالان

ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها و پورتال دانشگاه علوم پزشکی سمنان

قرار دادن گزارش مربوط به استقرار و اجرای برنامه خدمات نوین سلامت میانسالان در سایت پورتال وزارت متبوع و بارگذاری مستندات بطور فصلی در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

جمع آوری و قرار دادن گزارش مربوط به بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطلاعات سامانه پرونده الکترونیک سلامت میانسالان بطور فصلی در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

برگزاری کارگاه خدمات نوین سلامت میانسالان برای مدیران شهرستان ها و ارائه دهندگان خدمات ( تئوری و عملی) هر شش ماه یکبار و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

 جمع آوری و قرار دادن گزارش مربوط به تدوین، تحلیل و ارسال گزارش ارائه خدمات نوین سلامت به زنان و مردان 59 - 30 سال بطور فصلی در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

جمع آوری و قرار دادن گزارش بازاریابی فعال برای ارائه خدمات نوین سلامت میانسالان برای شاغلین صنوف و سازمان ها هر شش ماه یکبار و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

برگزاری کارگاه پروتکل سطح بندی شده یائسگی، اختلالات اوروژنیتال و اختلال عملکرد جنسی برای مدیران شهرستان ها و ارائه دهندگان خدمات تا پایان سال و و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

شرکت در جلسات خدمات نوین سلامت ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری مصوبات و ارسال به وزارت متبوع

برگزاری جلسات درون و برون بخشی مرتبط با سلامت میانسالان

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد در برنامه سلامت میانسالان به صورت ماهیانه و سالیانه

ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه سلامت میانسالان

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.