کارشناس سلامت مادران

  سر کار خانم لیلا چگینی

شماره تماس: 31052188 -023
رایانامه:
تحصیلات : کارشناسی ارشد مامایی 

: اهم وظایف

تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران

نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان

  برنامه ریزی و تنظیم برنامه آموزشی برنامه مادران

آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود و ... در زمینه برنامه مادران

بررسی علل زایمان زودرس گزارش شده از  شهرستانها

عضویت در کمیته مرگ و میر مادران

هماهنگی تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر مادران و زایمانهای زودرس به صورت فصلی

تهیه و تنظیم مطالب آموزشی ـ‌ جزوه آموزشی برنامه مادران

هماهنگی با شهرستانها جهت برگزاری کلاس آموزشی وی‍ژه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.