کارشناس سلامت سالمندان 

سرکار خانم مرجان السادات  سید جعفری 

شماره تماس: 31052189 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

:اهم وظایف

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه و استراتژیک 5 ساله در برنامه های سلامت سالمندان

بررسی برنامه عملیاتی شهرستانهای تابعه دانشگاه و ارائه پسخوراند به آنان

جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط با برنامه و ارسال پسخوراند به ستاد شهرستانهای تابعه و وزارت متبوع

برگزاری جلسات درون و برون بخشی مرتبط با سلامت سالمندان

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد در برنامه سلامت سالمندان به صورت ماهیانه و سالیانه

اطلاع رسانی ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، مکاتبه و برگزاری جلسات هماهنگی درخصوص برگزاری هفته جهانی سالمند و جمع بندی گزارش عملکرد و عملکرد هزینه ای ارسالی از سوی شهرستانهای تابعه و ارسال به وزارت متبوع

نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه های مختلف واحد بهداشت خانواده بویژه سلامت سالمندان از سطوح محیطی تحت پوشش دانشگاه

هماهنگی با واحدهای مرتبط( مثل نقلیه و کارپردازی جهت صدور ابلاغ ماموریت ) بمنظور اجرای برنامه نظارتی ماهانه

تهیه گزارش و پسخوراند نظارت و ارسال به ستاد شهرستان های تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به واحدهای مرتبط نظیر گسترش شبکه ، مبارزه با بیماریها و ...

آموزش کارشناسان سلامت سالمندان ستاد شهرستانهای تابعه ، مربیان آموزشگاه بهورزی ، دانشجویان پزشکی در خصوص برنامه های بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی و مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی )

تهیه و طراحی مواد کمک آموزشی در قالب مقاله ، کتابچه، جزوه، پوستر، پمفلت و ... با رعایت استانداردها در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت سالمندان

برگزاری کمیته تخصصی آموزشی - پژوهشی و بهداشت- درمان سالمندان به صورت فصلی ، ارسال دعوتنامه برای اعضاء کمیته ، تهیه صورتجلسه ، ارسال به سازمانهای مرتبط و پیگیری مصوبات آنها

انجام آموزشهای برون بخشی نظیر آموزش به مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی استان و شهرستانهای تابعه ، مربیان کمیته امداد و... در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت سالمندان

بارگذاری و تحلیل اطلاعات برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی هر شش ماه یکبار در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

  هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) و سازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه سلامت سالمندان

سازماندهی ، نگهداری و ابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی ارسالی از وزارت متبوع به شهرستانهای تابعه

پیگیری اعتبارات برنامه و انجام هزینه براساس دستور خرج

همکاری با واحد گسترش شبکه جهت اعلام مشکلات مرتبط با نیروی انسانی و تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

تهیه و چاپ مقالات در خصوص سلامت سالمندان در روزنامه های محلی استان و  تایید مطالب علمی ارسال شده به واحد آموزش سلامت جهت چاپ در مطبوعات

هماهنگی با صدا و سیما در خصوص تهیه و پخش برنامه های آموزشی در زمینه شیوه زندگی سالم  سالمندی و سلامت سالمندان

ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها و پورتال دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی و برون واحدی وکمیته های مربوطه

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی برای مدیران ستاد و ارائه دهندگان خدمت در  شهرستان ها ی تابعه دانشگاه و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

برگزاری کارگاه آموزشی خدمات نوین سلامت سالمندان برای مدیران ستاد و ارائه دهندگان خدمت در شهرستان ها ی تابعه دانشگاه و بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

جمع آوری و ارایه گزارش از نحوه ارائه خدمات نوین سلامت سالمندان در ستاد و سطوح محیطی تحت پوشش بطور شش ماه یکبار جهت بارگذاری در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

قرار دادن گزارش ماهانه موارد مراقبت سالمندان بر اساس خدمات نوین سلامت سالمندان در سامانه پایش برنامه عملیاتی ( HOP)

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.