کارشناس جمع آوری و تحلیل آماری

جناب آقای سید عبدالله حسینی


شماره تماس:  31052193-023


رایانامهbiostatistics1369@gmail.com


تحصیلات: کارشناسی آمار 

اهم وظایف : 

جمع بندی و پردازش اطلاعات ثبت شده در برنامه های ثبت مرگ و نرم افزار شبکه ، تهیه گزارش و ارسال به وزارت متبوع ، معاونت ها دانشگاه و دستگاههای برون بخشی مرتبط با برنامه های مذکور.

برگزاری جلسات آماری و نشست با کارشناسان مراکز و ستاد معاونت.

انجام نظارت و پایش عملکرد آماری واحدهای محیطی و ستادی شهرستانهای تابعه

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام  سلامت در شغل مربوطه

شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی  و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق