کارشناس ترویج شیر مادر

سرکار خانم فاطمه طاهریان  

شماره تماس: 310521 -023


رایانامه:


 تحصیلات : کارشناس مامایی

اهم وظایف : 

 

تدوین برنامه عملیاتی ترویج تغذیه با شیرمادر در راستای برنامه وزارت متبوع و با در نظر گرفتن اولویت های دانشگاه

هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی شیرمادر )تعیین زمان برگزاری با هماهنگی کلیه اعضای کمیته، مکاتبه با کلیه اعضا، تهیه لیست اقدامات انجام شده، جمع بندی آمار و عملکرد وارائه مشکلات موجود، ارائه گزارش و تهیه صورتجلسه و ارسال برای اعضا و پیگیری کلیه اقدامات و مصوبات .

ارسال کلیه بخشنامه ها و برنامه های سطوح وزارتی معاونت های مرتبط و کلیه مرا کز و شبکه های تابعه

هماهنگی برون بخشی و جلب مشارکت مسئولین ادارات استان در جهت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

هماهنگی درون بخشی بویژه با سایر معاونت ها )از جمله معاونت درمان( برای اجرای برنامه از جمله برگزاری هفته جهانی شیرمادرتعامل با کارشناس شیرمادر معاونت درمان دانشگاه جهحسن اجرای برنامه

برآورد میزان شیرمصنوعی مورد نیاز هر 6 ماه یکبار و پیگیری جهت دریافت سهمیه از وزارتخانه و توزیع بر اساس اعلام نیاز مرا کز بهداشت/شبکه ها

همکاری با واحد دارویی جهت برآورد تعداد کوپن شیرمصنوعی مورد نیاز، درخواست دریافت کوپن و توزیع بر اساس اعلام نیاز مرا کز بهداشت/شبکه ها، جمع بندی آمار کوپن های شیرمصنوعی توزیع شده

انجام مداخلات لازم در جهت کاهش مصرف شیرمصنوعی در بخش دولتی و غیر دولتی

طراحی و اجرای طرح های مداخله ای، پژوهشی، آموزشی، تحقیقاتی،... در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

ارسال عملکرد و هزینه های اجرای برنامه در دانشگاه به اداره سلامت کودکان

برآورد و توزیع تجهیزات مورد نیاز دفتر ممتد، فرم های خانوار، 

تدوین دستورالعمل های اجرایی منطقه ای و استانی برای تحقق بسته های خدمتی ابلاغ شده کشوری

اجرای سایر فعالیت های محوله از سطح وزارتخانه

نظارت بر تشکیل کمیته های شیرمادر شهرستان ها

نظارت برکمیسیون های شیرمصنوعی ارزیابی اولیه بیمارستان های داوطلب دوستدار کودک و در صورت احراز امتیاز، ارسال نتایج به اداره سلامت کودکان

ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک برابر دستورعمل

انجام بازدید مجدد از بیمارستان های با امتیاز کمتر از استاندارد های تایین شده در ارزیابی مجدد پس از پایان مهلت 3 ماهه

بازدید موردی از مرا کز بهداشتی درمانی و واحدهای ارائه دهنده خدمت براساس چک لیست استاندارد و ارسال پسخوراند

بازدید سالانه مرا کز صدور کوپن جهت بررسی نحوه توزیع کوپن و قوطی  شیرمصنوعی و ارسال پسخوران

نظارت بر اجرای برنامه در ستاد شهرستان های تابعه و مرا کز بر اساس چک لیست استاندارد ، بررسی مشکلات و مشارکت در طراحی مداخلات و ارسال پسخوراند.

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت هسته های آموزشی، کارکنان مرا کز بهداشتی و بیمارستان های تابعه براساس نیازسنجی و سنجش اثر بخشی آموزش ها

برگزاری سمینار و همایش های برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

همکاری در آموزش نحوه اجرای ده اقدام تغذیه با شیرمادر به بیمارستان های داوطلب دریافت لوح دوستدار کودک

برگزاری جلسات کارشناسی مرتبط و تهیه صورتجلسات و پیگیری مصوبات

تدوین متون آموزشی مورد نیاز و مشارکت در تهیه منابع آموزشی ( صوتی، تصویری، نوشتاری، مولتی مدیا ) با همکاری

معاونت درمان در صورت لزوم بر اساس نیاز سنجی

اعلام نیاز و اقدام جهت تامین منابع آموزشی و توزیع در واحدهای محیطی

نظارت بر منابع آموزشی تدوین شده توسط مرا کز بهداشت / شبکه ها ،بیمارستان های دوستدار کودک و مطابقت با متون علمی و دستورالعمل ها

تهیه گزارش وضعیت بیمارستان های داوطلب دوستدار کودک با همکاری معاونت درمان جهت طرح در کمیته دانشگاهی

جمع بندی و تهیه گزارش نتایج ارزیابی مجدد بیمارستان دوستدار کودک جهت ورود در نرم افزار و ارسال به اداره سلامت کودکان ( سالانه)

جهت طرح در کمیته دانشگاهی و ارسال یک نسخه به معاونت درمان

اجرای مداخلات لازم و پیگیری بیمارستان های با امتیاز زیر حد استاندارد درصد در ارزیابی مجدد ظرف مهلت داده شده برابر دستورعمل، نظارت مجدد و ارائه گزارش به اداره سلامت کودکان

مقایسه گزارش نتایج پایش بیمارستان ها ارسالی از معاونت درمان با نتایج ارزیابی مجدد و تجزیه و تحلیل آن و ارائه پسخوراند

بررسی آمار و عملکرد مرا کز بهداشت و شبکه ها هر سه ماه یکبار و ارسال پسخوراند

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار، تهیه گزارش و عملکردهای مورد نیاز برنامه تغذیه با شیر مادر، اطلاع رسانی به مرا کز و واحدهای تابعه، مقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

تکمیل فرم ها و نرم افزارهای مربوط به برنامه تغذیه با شیر مادر ابلاغ شده از وزارتخانه

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .