معرفی واحد :

گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا در سال 1389 در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت و با توجه به اهداف ذیل در دانشگاه های علوم پزشکی نیز به ساختار معاونت بهداشتی اضافه گردید و دبیری کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه های علوم پزشکی را عهده دار شد.

با توجه به اصول و مبانی مدیریت بحران، چرخه مدیریت سوانح از 3 فاز زمانی قبل، حین و بعد از وقوع بلایا تشکیل شده است و کلیه اقدامات باید حول محور این موضوعات قرار بگیرد. گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا نیز متناسب با اصول علمی مطرح شده اقدامات خود را در فاز های زمانی مختلف به شرح ذیل برنامه ریزی نموده است:

قبل از وقوع بلایا (prevention – mitigation)

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 • آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 • استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

در زمان وقوع بلایا(Response)

 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
 • ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه

پس از وقوع بلایا(Recovery)

 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 • بازسازی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی اجتماعی جامعه
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

لیست اخبار صفحه :0