معرفی واحد

واحد آموزش و ارتقای سلامت بطور مستقل زیر مجموعه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان می باشد و با هدف توانمند سازی مردم و جوامع به منظور مراقبت از خود و ارتقای سطح سواد سلامت جامع  بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت و ارزشیابی آنها در سطح مراکز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همکاری سایر واحد های فنی معاونت بهداشتی) می پردازد.

 

مسئولیتها

برنامه ریزی شامل تهیه برنامه عملیاتی به‌صورت دوره‌ای برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم

به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم

مدیریت تولید رسانه‌های ارتباط‌جمعی برای ترویج سبک زندگی سالم

پیشنهاد سیاست‌های حامی سلامت برای ارتقای سلامت

جلب مشارکت فردی، گروهی و جمعی مردم برای ارتقای سلامت

مشارکت در نیازسنجی و اجرای برنامه‌های آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل دانشگاه برای اجرای برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت جامعه و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی

پایش و ارزشیابی برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم در حوزه دانشگاه

پایش و ارزشیابی رسانه‌ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه دانشگاه

سنجش دوره‌ای سواد سلامت در منطقه تحت پوشش

هماهنگی‌های درون و برون بخشی برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم

جمع‌آوری، تحلیل و مستندسازی اطلاعات حاصل از پایش و ارزشیابی برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت

تهیه دوره‌ای و منظم گزارش‌ها عملکرد برنامه‌هایآموزش و ارتقای سلامت و ارسال به مسئولین ذیربط

پیگیری جهت تامین منابع مالی و اعتبارات لازم برای برنامه‌های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه‌های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم و نظارت بر هزینه کرد آنها

مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی به‌منظور ارتقای اثربخشی روش‌های آموزش سلامت به جامعه و طراحی مداخلات مناسب برای انجام اصلاحات

اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

انجام سایر امور محوله

لیست اخبار صفحه :0