معاون فنی معاونت بهداشت

آقای مهندس عباس دارایی

شماره تماس: 31052183-023

 

رایانامه:


سطح تحصیلات/ گرایش : کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

اهم وظایف:

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در استان.

همکاری و تشریک مساعی با رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی ،رفع تنگناها و حل مسائل

همکاری با رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و اجرای آنها در منطقه .

مشارکت در تجزیه تحلیل و بررسی و مطالعه برنامه های تفضیلی بهداشتی ( کشوری و منطقه ای ) و تهیه برنامه های مناسب در منطقه جهت تهیه بودجه عملیاتی.

مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه ( تشکیلات و روابط درونی بین واحد ها) و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع نیرو و امکانات .

مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام و به کارگیری آنها و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار و تامین نیروی انسانی کارآمد.

برقراری هماهنگی لازم بین واحد های تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه.

جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی در جهت هماهنگی بخش های موثر در سلامت و توسعه بهداشت و ارتقا سطح سلامت جامعه.

انجام پژوهشهای مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژیهای مناسب برای حل مسئله و ....

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

دریافت و بررسی ، تجزیه و تحلیل گزارش های رسیده از واحدهای تابعه و همکاری برای بازتاب مناسب واحدها و تهیه گزارش نهایی برای واحد های بالاتر.

مطالعه و بررسی به منظور شناخت توانایی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، اجتماعی منطقه.

پیگیری و نظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحد ها.

نظارت بر اجرای بودجه و برنامه های سالانه دراز مدت.

برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحد های جدید و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت ارتقا کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری.

مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها، پروتکل های بهداشتی درمانی آموزشی ، تحقیقی از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرایی از طریق شوراهای محلی .

برنامه ریزی و هماهنگی و ایجاد بسترمناسب جهت استفاده از امکانات بخش بهداشت در زمینه آموزش و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

 

لیست اخبار صفحه :1