لیست اخبار صفحه :0
دکتر جعفر جندقی
معاون بهداشت و رییس مرکز بهداشت استان

دکتر جعفر جندقی

معاون بهداشت، عالی ترین مقام حوزه بهداشت در هر استان می باشد و همزمان مسئولیت ریاست مرکز بهداشت استان را برعهده دارد.
شماره تماس: 31052182 -023