معاون بهداشت و رییس مرکز بهداشت استان

آقای دکتر سید سعید کسائیان


شماره تماس: 31052182 -023


رایانامه:


تحصیلات:متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

اهم وظایف:

بررسی ، مطالعه و شناسایی خصوصیات جغرافیایی ، منابع و مسائل و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه و تعیین اولویت ها

برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات و ارتقا سطح سلامت جامعه در چهار چوب سیاستها و استراتژیهای اعلام شده کشوری و یافته های منطقه ای  با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه

پیش بینی ، برآورد و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تامین بودجه عملیاتی  بر اساس برنامه های عملیاتی دانشگاه.

فراهم نمودن زمینه  های اجرایی برنامه های مصوب و ابلاغ شده به دانشگاه در قالب طرح های مشخص و زمان بندی شده

نظارت  بر اجرای فعالیت ها و پایش و ارزیابی عملیات اجرایی ، سنجش کیفیت خدمات و بازدیدهای منظم از ستاد معاونت و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه.

فراهم آوردن امکانات و منابع  به منظور استفاده از شیوه های نوین علمی برای مطالعه و شناخت وضعیت بیماریها و موازین بهداشتی و اقدام به موقع در هنگام بروز همه گیریها و حوادث پیش بینی نشده .

گسترش سیاست  عدم تمرکز در توسعه شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه  و ایجاد زمینه های لازم برای خودگردان شدن شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و تفویض اختیار لازم به آن ها.

بستر سازی مناسب برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی در امور قابل واگذاری .

ایجاد روابط و هماهنگی منطقی میان عملیات مختلف فنی  در  شبکه های بهداشتی درمانی  به منظور تحقق ادغام خدمات در کلیه مراحل برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت و ارزشیابی

نظارت بر جلب مشارکت فعال جامعه در برنامه ریزی ، تامین منابع و اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی درمانی.

نظارت بر انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، آب و فاضلاب ، هوا، مواد غذایی، عوامل زیان آور محیط زیست و کار.

فراهم آوردن نیروی انسانی مناسب ، فضای مناسب ، امکانات ، تجهیزات و مواد به منظور آموزش علمی و عملی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی.

هماهنگی در جهت انجام مطالعات ، تحقیقات و پژوهش هایی  که به اصلاح و ارتقاء نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد اجرائی و تکنولوژیک آن منجر می شود.

نظارت بر اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در حوزه تحت پوشش دانشگاه

 نظارت بر  انجام برنامه های پایلوت ملی و منطقه ای و استخراج نتایج آنها و ارائه راهکارهای منطقی و مناسب در جهت ارتقا بهداشت و سلامت جامعه

هماهنگی ، مشارکت و همکاری با سایر معاونت های دانشگاه جهت اجرای طرح ها ، ارتقا و ارائه همه جانبه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی

ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی ستاد معاونت و شبکه های  تحت پوشش

ایجاد بستری مناسب جهت استفاده از نرم افزارهای موجود در برنامه های بهداشتی

فراهم  نمودن بسترهای لازم برای اجرای برنامه ها بر اساس بسته های خدمتی.

همکاری با سایر سازمانها و ادارات کل که در زمینه بهداشت و سلامت جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند و هدایت مدیران  زیر مجموعه در ستاد معاونت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین بخشی با دستگاه های اجرایی دخیل در امر سلامت .

لیست اخبار صفحه :1