مسئول واحد دارویی و تجهیزات

سرکار خانم مهدیه سلطانی

شماره تماس: 31052177-023 

رایانامه:                                   
سطح تحصیلات/گرایش: کارشناسی پرستاری ، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

 

اهم وظایف : 

انجام روشهای کاربردی برای اصلاح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در نظام شبکه بر اساس خط مشی ها و اهداف

براورد میزان نیاز دارویی حوزه معاونت بهداشتی

برنامه ریزی و پیگیری اقدامات لازم برای ارتقاء کیفی نگهداری دارو ها و نظارت بر نگهداری مطلوب

برنامه ریزی و سازماندهی برای انبار نمودن و نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس ظوابط دپوی دارویی

تحویل گرفتن سهمیه های اختصاص یافته از انبار دارویی وزارت خانه و دانشگاههای دیگر و یا خرید از بخش خصوصی و ارسال آن و تحویل دادن به انبار دارویی دانشگاه

تدارک وتوزیع دارو بر اساس پرو تکل های درمانی مورد عمل ، تعداد گروهای آسیب پذیر بیماری های بومی و فصلی ودستورالعمل های ابلاغی

تدوین متون وهمکاری در اجرای مستمر برنامه های آموزشی وباز آموزی بر اساس نیاز واحدها برای سطوح مختلف شبکه در زمینه مسائل دارویی

تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی به منظور اصلاح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در نظام شبکه بر اساس خط مشی ها واهداف کشور

تهیه وتدوین واجرای طرح تحقیقاتی به منظوربهبود روش های تامین وتدارک وپرو تکل های سازمانی در بیماری ها تحت مراقبت

جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات دارویی به دست آمده از واحد های محیطی به منظور ارائه به وزارت متبوع

جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آمار و اطلاعات دارویی بدست آمده از مراکز بهداشتی درمانی سطح دانشگاه برابر فرمهای استاندارد

طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو

مشارکت در برنامه ریزی آموزشی گروه پزشکی اجتماعی به منظور ارائه آموزشهای مورد نیاز خدمات بهداشتی و درمانی

مشارکت و همکاری در اجرای طرح های بهداشتی بمنظور تامین بموقع دارو های مورد نیاز بر اساس پرو تکل پیشنهادی

مشارکت و همکاری دراجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی سایر گرو های کارشناسی حوزه معاونت بهداشت

مطالعه و بررسی نیازهای دارویی براساس وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه

نظارت پایش و ارزیابی نحوه فعالیت کارشناسان دارویی شبکه و ارائه پس خوراند مناسب جهت بهبود خدمات بهداشتی و درمانی

نظارت و پایش بر انبار دارویی معاونت و مراکز شهرستانها

هماهنگی با مدیریت نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشگی به منظور بهینه سازی امر تدارکات و توزیع داروهای مورد نیاز مراکز

همکاری بین بخشی جهت تهیه دارو و تجهیزات مورد نیاز از دانشگاههای دیگر یا بخش خصوصی

همکاری در اجرای آموزش مستمر برای رده های مختلف بهداشتی در زمینه مربوطه به دستور العمل های اجرایی

همکاری در خصوص بررسی علمی نسخ استانی ومشارکت در تدوین الگوها و دستور العمل های تجویزو مصرف منطقی دارو و خدمات پزشکی

همکاری در خصوص بررسی نسخ استانی و مشارکت در تدوین الگو ها و دستورالعمل ها ی تجویز و مصرف منطقی  دارو و خدمات بهداشتی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.