مسئول امور دفتری معاونت بهداشتی

جناب آقای مرتضی سفیدیان


شماره تماس: 31052184-023

رایانامه: 

تحصیلات: دیپلم 

اهم وظایف:

تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون مربوطه

تنظیم لیست اوقات جلسات که در دفتر معاونت تشکیل می گردد

مطلع ساختن مقامات و افراد شرکت کننده در جلسه و پیگیری صدور و ارسال دعوتنامه برای اعضای شرکت کننده در جلسات مختلف

ابلاغ دستورات صادره معاونت مربوطه به اشخاص و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده

حفظ و حراست از بیت المال اعم از لوازم مصرفی و غیرمصرفی

انجام مکاتبات مربوط به دفتر معاونت

پاسخگوئی به تماسهای تلفنی 

بایگانی صحیح و بموقع

رازداری و امانت داری در حیطه عملکرد کاری خود

فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات در دفتر معاونت مربوطه

 راهنمایی متقاضیان و مراجعه کنندگان به دفتر

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.