مدیر شبکه و ارتقاء سلامت

جناب آقای  دکتر فرشید فریور

شماره تماس: 31052196-023 


رایانامه:


سطح تحصیلات/گرایش: دکترای عمومی ، MPH

اهم وظایف : 

تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه از طریق جمع آوری و دسته بندی و بررسی های آمارهای جمعیتی .

تایید محل احداث و یا راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی

پی گیری ، هماهنگی و برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه الکترونیک سلامت

هماهنگی در تهیه پنل اطلاعات مدیریت سلامت و هدایت کارشناسان مدیریت شبکه در تهیه شاخص های مرتبط با مدیریت شبکه

پیشنهاد و مشارکت  درتهیه و تنظیم ضوابط گسترش واحد های بهداشتی و درمانی و ادغام خدمات و اجرای بسته خدمات تعریف شده 

نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات گسترش واحد های بهداشتی

بازنگری طرح گسترش شبکه دانشگاه

نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاههای بهورزی

هماهنگی و نظارت بر توزیع اعتبارات برنامه های شهری و روستائی و گزارش عملکرد دانشگاه در این زمینه به مرکز مدیریت شبکه

نظارت بر خدماتی که در واحدهای بهداشتی و. درمانی ارائه می گردد( بهداشتی ، درمانی ، داروئی و آزمایشگاهی )

پی گیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق انعقاد قرارداد ، استخدام ، طرحی و قراردادی

برنامه ریزی و هماهنگی برای خرید خدمات مورد لزوم از بخش خصوصی

برنامه ریزی و هماهنگی برای واگذاری واحدها به بخش خصوصی

نظارت بر قرارداد های منعقده برای ارائه خدمات توسط بخش خصوصی

پیگیری پرداخت مطالبات پرسنل و موسسات طرف قرارداد

مطالعه و تحقیق در خصوص ضوابط برای توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی و درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مستمر  بر انها با مشارکت و هماهنگی سایرگروهها

بررسی و برآورد نیازهای منابع انسانی و مالی و تجهیزات و پیشنهاد به معاونت بهداشتی  استان با هماهنگی و مشارکت سایر واحد ها

ارزشیابی حجم خدمات واحدهای بهداشتی و درمانی و تعیین فایده اثر بخشی آنها

نظارت و هدایت کارشناسان زیر مجموعه خود در جهت گسترش شبکه ، اصلاح ساختار ،آموزش بهورزی ، آمار و اطلاعات، پزشک خانواده شهری و روستائی ، خدمات آزمایشگاهی ، داروئی وتجهیزاتی و تامین نیروی انسانی

بررسی و مطالعه و تجزیه تحلیل داده های آماری و مطابقت آن با نیازهای منطقه ای و تعیین اولویت هاو دسته بندی آنها و تنظیم برنامه های سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در راستای بهبود روشها و استاندارها ی مدیریتی خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت  طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی مبانی مدیریت خدمات بهداشتی  درمانی ارتباطات و رفتار سازمانی جهت روسای مراکز بهداشت شهرستانها و کارشناسان ستادی

مدیریت ، طراحی و تدوین برنامه های اموزشی به منظور مفاهیم بنیادی در سیستم ارائه خدمات بهداشتی جهت  پزشکان شاغل و نیروهای جدید شبکه های بهداشت و درمان استان .

طراحی پروزه های تحقیقانی در خصوص ارتقا بهبود کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده به جامعه.

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .