مدیر سلامت محیط و کار 

جناب آقای مهندس عباس دارایی

شماره تماس: 31052183-023

 

رایانامه:


سطح تحصیلات/ گرایش : کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

 

اهم وظایف:

نظارت بر اجرای سیاست های کشوری و منطقه ای سلامت محیط و کار در سطح استان و پیگیری در جهت پیشبرد آن ها

مشارکت در سیاست گذاری برنامه های منطقه ای سلامت محیط و کار بر اساس طبقه بندی و ارزیابی الویت های منطقه و

نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی مدیریت سلامت محیط و کار

نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات، بررسی و تجریه تحلیل آن ها به منظور شناخت نیاز ها و مطابقت آن ها با استاندارد ها و ارائه پس خوراند مناسب

انجام مطالعات جهت دستیابی به آخرین اطلاعات و مهارت های شغلی از منابع داخلی و خارجی و تلاش در بسط و انتقال آن ها به کارکنان مربوطه

نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین پروتکل های آموزشی بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده

آموزش و بازآموزی کارشناسان ستادی استان و شهرستان ها و مدیران و معاونین شبکه ها در ارتباط با برنامه های مربوطه

نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی رده های مختلف کارکنان ارائه دهنده خدمات در سطح استان

نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی گروه های هدف در جامعه و جلب مشارکت آنها

طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بر اساس اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل مشکلات منطقه و اجرای برنامه های مداخله و اصلاح

مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع

تهیه و پیشنهاد طرح های پایلوت و نظارت و همکاری در اجرای آن ها و تجزیه و تحلیل نتایج آن و ارائه راهکارهای مناسب اجرائی

برنامه ریزی و مشارکت در ادغام برنامه های بهداشتی که به تدریج جهت اجراء در سیستم شبکه ابلاغ می شوند.

مشارکت در بازدید های گروهی به منظور پایش و نظارت و ارزشیابی فعالیت واحدهای تابعه

نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های آب و فاضلاب، مواد غذایی، بهداشت حرفه ای و بهداشت هوا

نظارت بر مراکز یونساز در زمینه جلوگیری از خطرات ناشی از پرتوهای یونساز بر روی مراجعین و کارکنان آن ها

شرکت در جلسات، کارگاه ها، کمیته ها، سمینارها و دریافت اطلاعات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ارائه راه حل های مطلوب

نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان مدیریت سلامت محیط و کار

برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای

نظارت بر نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی واحدهای ذیربط

بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی و خدماتی و پیگیری در تامین آن برای اجرای برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه