کارشناس فناوری اطلاعات 

آقای مهندس سجاد اسماعیلی


شماره تماس: 31052295 -023


رایانامه:


تحصیلات:کارشناسی فناوری اطلاعات 

اهم وظایف: 

در حوزه فناوری اطلاعات امور مربوط به پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری در سطح معاونت ها و انجام امور مربوط به پشتیبان گیری از سرورها و انجام امور محوله جاری انجام می گیرد.

لیست اخبار صفحه :1
کارشناس فناوری اطلاعات
واحد فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس سجاد اسماعیلی
شماره تماس: 31052295-023
رایانامه:
sajad.esmaily@gmail.com