رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری

 

سر کار خانم دکتر مریم شیبانی 

 

شماره تماس: 31052192 -023


رایانامه:


تحصیلات : دکتری عمومی

اهم وظایف : 

رهبری و مدیریت تدوین طرح های  عملیاتی در سطح ستاد استان در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و میانسالان و نظام مرگ

رهبری و مدیریت تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   

رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

 نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مطب های خصوصی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

 نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه

 نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان )

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان

نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

نظارت بر چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی

نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان ) ، باروری سالم ، کودکان 

نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

نظارت بر توزیع نیروی انسانی

هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت

هماهنگی با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت

هماهنگی برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم

رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه باروری سالم و سرطانهای شایع و مشاوره قبل از ازدواج و ارائه خدمات به  مادران باردارو ......

رسیدگی به شکایات پرسنل بهداشتی

همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

 پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده

پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

 تائید  نیاز دفاتر و بوکلت مادران  و.... جهت واحدهای محیطی مراکز تابعه  بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده و اعلام به معاونت

 تائید  میزان مورد نیاز قرص و قطره   آهن و مولتی ویتامین    و قرص اسید فولیک در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.