رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی 

سرکار خانم الهام دهقانی 
شماره تماس: 31052173 -023
رایانامه:
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ، MPHعوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

اهم وظایف : 

بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی  سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحد های بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی  در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی ( خانه های بهداشت ، مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های سلامت و ستاد شهرستان ها) بر اساس نظام شبکه و ایجاد  هماهنگی لازم بین واحد ها

تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی، ایجاد و تجهیز واحد های بهداشتی

توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی  درمانی  در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع ونظارت مداوم آن

ارزشیابی  خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثر بخشی انها

پایش عملیات اجرایی مربوط  به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی

تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی

برگزاری کارگاه های و دوره های اموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد

نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا

هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

گزارش تنگناها و نارساییهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب

مشارکت و پیگیری پروژهای جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی

تهیه و ابلاغ ضوابط، استاندارها درباره نظام بهداشتی، تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی

عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحد های اجرایی

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارها وسامانه های کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله