رئیس گروه سلامت کار  

 مهندس مونا شعیری 

شماره تماس: 31052198 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی بهداشت حرفه ای، کارشناسی ارشد HSE، مهندسی بهداشت حرفه ای NPH 

اهم وظایف :

آگاهی لازم از وضعیت صنایع ،معادن ، مشاغل کشاورزی ،خدمات منطقه

برنامه ریزی در خصوص فعالیتها و اولویتهای سلامت کارگری و مشکلات و راه کارهای مربوطه

 آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای صاحبان مشاغل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و قوانین کار و امور اجتماعی در واحدها

کمک به تنظیم برنامه های اجرایی، پیگیری انجام معاینات کارگری در زمینه پیشگیری با بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها با همکاری پزشک دوره دیده طب کار

نظارت بر نمونه برداری، اندازه گیری ،آنالیز و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل مضر در محیط کار با توجه به استاندارد های موجود

آشنایی با سیستم شبکه و خدمات بهداشتی اولیه و نظارت بر حسن اجرای این خدمات به شاغلین منطقه.

پیگیری و نظارت بر راه اندازی مراکز بهداشت کار ،خانه بهداشت کارگری با همکاری ارگانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های بهداشتی

 پیگیری و نظارت بر دوره های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل بهداشتی اعم از پزشک،کارشناس،کاردان، بهورز و ... و اجرای برنامه های آموزشی در واحدهای صنعتی بمنظور ارتقاء آگاهی شاغلین

همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی منطقه در زمینه بررسی و کنترل عوامل زیان آور محیط و کار.

نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آئین نامه های مربوطه.

شرکت در جلسات و کمیته های مصوب که در راستای پیشبرد برنامه های جاری تشکیل می گردد

پیگیری رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار

نظارت و پیگیری در زمینه ثبت اطلاعات و کلیه موارد مربوط به سامانه های کاری واحد

پیگیری، جمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد و فعالیت مراکز تابعه و ارسال پس خوراند

نظارت بر عملکرد واحد مهندسی بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت تابعه

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

 

 

لیست اخبار صفحه :1
رییس گروه سلامت کار
حوزه مدیریت سلامت محیط و کار

رییس گروه سلامت کار

آقای علی کرمانی
شماره تماس: 31052200-023
رایانامه: alikermani759@yahoo.com

کارشناس گروه سلامت کار
حوزه سلامت محیط و کار

کارشناس گروه سلامت کار

خانم مونا شعیری
شماره تماس: 31052198-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

کارشناس بهداشت پرتوها
حوزه سلامت محیط و کار

کارشناس بهداشت پرتوها

خانم حمیده پرچ
شماره تماس: 31052197-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

کارشناس سلامت محیط
حوزه مدیریت سلامت محیط و کار

کارشناس سلامت محیط

حلیمه عبدالله زاده
شماره تماس: 31052299-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....