رئیس گروه سلامت محیط     

سر کار خانم مهندس حمیده پرچ

شماره تماس: 31052197 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل 

اهم وظایف : 

مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک وعملیاتی بهداشت محیط بر اساس تحلیل نیازها، طبقه بندی اولویت ها

جمع آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه نتایج به همراه راهکارهای پیشنهادی به مسئول مافوق

مشارکت در نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشت محیط و هماهنگ نمودن فعالیت شهرستان ها

مشارکت در تهیه پروتکل های آموزشی برنامه های مربوطه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده

تهیه و تدوین متون آموزشی و مواد کمک آموزشی مرتبط با برنامه های بهداشت محبط

آموزش و بازآموزی کارکنان و گروه های هدف در زمینه برنامه های بهداشت محیط

مشارکت در اجرا و تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی و پیشنهاد آن به مسئولین آن مافوق

جلب مشارکت و همکاری برون بخشی برای پیشبرد برنامه های بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب

برنامه ریزی و مشارکت در ادغام برنامه های بهداشتی که به تدریج جهت اجراء در سیستم شبکه ابلاغ می شوند.

مشارکت در بازدید های گروهی به منظور پایش و نظارت و ارزشیابی فعالیت واحدهای تابعه

نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های آب و فاضلاب و مواد غذایی

نظارت بر مراکز یونساز در زمینه جلوگیری از خطرات ناشی از پرتوهای یونساز بر روی مراجعین و کارکنان آن ها

بررسی و تحقیق و ارائه راه حل های اجرائی مناسب در زمینه برنامه های بهداشت محیط

شرکت در کارگاه ها، سمینار ها، گردهمایی ها و... به منظور ارتقاء آگاهی و توان اجرایی

مشارکت در بازدیدهای گروهی به منظور نظارت، پایش وارزشیابی برنامه ها و ارائه گزارش های آن به مسئول مافوق

رسیدگی به شکواییه های مربوط به بهداشت محیط و اخبار ابلاغی درسامانه 190 و ارائه راه حل های عملی و مطلوب

پیگیری تامین اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های بهداشت محیط

نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشت محیط

بررسی و برآورد نیاز واحدهای ارائه خدمات جهت تدارک و تجهیز و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

لیست اخبار صفحه :1
مدیر سلامت محیط و کار
حوزه سلامت محیط و کار

مدیر سلامت محیط و کار

آقای فرجاد باطبی
شماره تماس: 31052201-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

رییس گروه سلامت کار
حوزه مدیریت سلامت محیط و کار

رییس گروه سلامت کار

آقای علی کرمانی
شماره تماس: 31052200-023
رایانامه: alikermani759@yahoo.com