رییس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

سرکار خانم محیا السادات میر معصومی

شماره تماس: 31052196 -023

       رایانامه:      mahyamirmasoomi@gmail.com

تحصیلات: کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

اهم وظایف :

سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 

هماهنگی جهت اجرای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  در جمعیت تحت پوشش

پیشنهاد و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی مرتبط با سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 

تقسیم کار و گروه‌بندی فعالیت‌ها

پیگیری تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی، پیگیری مصوبات، استمرار جلسات

برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء سطح سواد سلامت روان عموم جامعه از طریق آموزشهای همگانی

برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء دانش و مهارت پرسنل

تهیه و تدوین بسته های آموزشی و  پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، پیشگیری از آسیب های روانی، اجتماعی با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

ایجاد هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در حوزه خدمات سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد از طریق جلب حمایت و مشارکت ذینفعان

برنامه ریزی جهت آموزش گروههای در معرض خطر در طول سال

هماهنگی جهت اجرای برنامه های فرهنگی پیشگیری در مناسبتها( هفته سلامت، هفته بهداشت روان ، هفته مبارزه با مواد مخدر و...)  طبق دستورالعمل های ارسالی و ارسال گزارش به سطوح بالاتر

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ، ثبت اطلاعات در پورتال معاونت سلامت، ارائه بازخورد و تدوین گزارش عملکرد  به صورت ماهانه، فصلی و سالانه

پایش و نظارت بر اجرای برنامه در مناطق تحت پوشش، ارائه بازخورد و ارائه گزارش به سطح بالاتر

تهیه چک لیست نظارت از واحدهای محیطی به تفکیک فعالیت ها

هماهنگی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر توزیع و هزینه کرد آنها

جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد

برنامه ریزی و مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی

جلب مشارکت نیروهای متخصص به ویژه روانپزشک شهرستان جهت ارتقاء‌ کیفی برنامه ها

انجام خدمات سلامت اجتماعی شامل :

برنامه ریزی ، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت اجتماعی در سطح منطقه

ارائه گزارشات ادواری و سالانه

استفاده از فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهای کاربردی و سامانه های رایج در سیستم

احصای شاخص های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  ، گزارش دهی و گزارش گیری، تحلیل داده ها و اطلاعات آماری و عملکرد مرتبط با برنامه های مربوطه از طریق سامانه

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

لیست اخبار صفحه :1