معرفی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان زیر مجموعه در هر استان ذیل نظر دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی مرجع آن استان می باشد و بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی (با مدیریت معاونت بهداشتی) در تعداد 9 واحد ستادی به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشیابی آنها در سطح مراکز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همکاری سایر معاونت های دانشگاه) می پردازد.

این معاونت علاوه بر ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر معاونت های مربوطه به طور مستقیم با معاونت بهداشتی و همچنین ادارات کل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتیبانی (علمی، مالی و ...) هدایت و نظارت و سازماندهی می گردد. در ضمن این معاونت برای پیگیری مسائل بهداشتی استان با دستگاههای اجرایی در سطح استان ارتباط مستقیم دارد.

وظایف اصلی:

کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان

مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری

نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان

برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان(mental health) در سطح جامعه

مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه

مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی

طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی

شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها

تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه

جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولیت