اهم وظایف و فعالیت ها:

دریافت و پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان

هزینه های جاری عملیاتی

دریافت تخصیص،وجوه تخصیص و هزینه نمودن اعتبارات طبق آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاه

کنترل اسناد و ارائه به موقع به دانشگاه تا رفع کلیه واخواهی ها

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه به مدیریت امور مالی دانشگاه

ارائه عملکردهای بودجه ای بمنظور جذب اعتبار دوره های مالی بعد از مدیریت بودجه دانشگاه

لیست اخبار صفحه :0
امور مالی
امور مالی

امور مالی

-
شماره تماس: 31052209-023 || 33452344-023
رایانامه: