شرح وظایف
نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدها
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای داخلی مربوطه
شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات و تهیه گزارشات لازم
سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن
برنامهریزی و تشخیص و سرپرستی امور مختلف توسعه منابع و مشارکت عمومی
تأیید پاس اداری و مرخصی تا یک روز پرسنل
تأیید برگه ماموریت کارکنان در محل مربوطه
نظارت و تایید کلیه امور مربوط به خریدها، حواله ها، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و امکانات
بازدید اداری و پایش‌ های استانی از مراکز تحت پوشش استان و ارائه گزارش مربوطه
انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مقام مافوق
لیست اخبار صفحه :0
امور اداری
امور اداری

امور اداری

-
شماره تماس: 31052209-023 || 33452344-023
رایانامه: