برگزاری نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

 نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه16دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، معاون اجرایی معاونت بهداشتی، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه16دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، معاون اجرایی معاونت بهداشتی، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد.

در این جلسه اعضاء ضمن بررسی میزان پیشرفت جذب سفیر و رابط سلامت مقرر شد نسبت به جذب رابط سلامت، تکمیل فرم های نظرسنجی و ارزشیابی و برگزاری کلاس های آموزشی منظم روزانه سفیران سلامت جذب شده  با توجه به اولویت های آموزشی، اقدام نمایند.

گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.