پويش ملي مبارزه با سرطان

پويش ملي مبارزه با سرطان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (1 الي 7 بهمن ماه) هفته پويش ملي مبارزه با سرطان نامگذاری شده است .

برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه23دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، خانم مهدیان مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

برگزاری نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ نهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه16دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، معاون اجرایی معاونت بهداشتی، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

برگزاری هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه9دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه ، دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.